Algemene leveringsvoorwaarden tekstbeleving

Op alle door tekstbeleving verleende diensten zijn de volgende algemene leveringsvoorwaarden van toepassing, tenzij daar in de opdrachtovereenkomst uitdrukkelijk van wordt afgeweken. Ingeval van vernietiging van één of meer van de artikelen uit deze algemene voorwaarden, blijven de overige artikelen onverminderd van kracht.

Leveringen van derden zoals vormgevers, fotografen, illustrators, drukkers en binders die door tekstbeleving bij de voltooiing van de opdracht zijn betrokken, vinden plaats onder de
leveringsvoorwaarden van deze derden.

Kwaliteit

Artikel 1
Tekstbeleving verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de briefing. Als het werk uit een Nederlandstalige tekst bestaat, zal deze in goed Nederlands en in de standaardspelling geschreven zijn.

Offerte

Artikel 2
Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden. Indien het eerste gesprek verder gaat dan een presentatie van tekstbeleving en een kennismaking met het gevraagde werk, bijvoorbeeld omdat de presentatie overgaat in een werkbespreking en al direct wordt ingegaan op mogelijke oplossingen, dan kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Stelt de opdrachtgever prijs op een verslag van het gesprek, met eventuele voorstellen voor een vervolgbespreking, dan geldt het afgesproken uurtarief.

Artikel 3
Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor een periode van twee maanden. Ook een offerte die in competitie wordt uitgebracht, is vrijblijvend. Deze geldt tot een beslissing in de competitie wordt
genomen maar niet langer dan twee maanden. De eventueel in deze offerte geleverde voorstellen blijven eigendom van tekstbeleving en worden tegen onrechtmatig gebruik beschermd op grond van artikel 162, Boek 6, van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 4
De in de offerte genoemde ideeën (inclusief de mondelinge of schriftelijke toelichting daarop) blijven eigendom van tekstbeleving en vallen onder het auteursrecht. Ongeoorloofd gebruik ervan betekent een schadeplichtige inbreuk op grond van artikel 162, Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Bij inbreuk op dit auteursrecht wordt een extra schadevergoeding gevorderd. Tenzij schriftelijk tussen opdrachtgever en tekstbeleving anders is overeengekomen, komen alle uit de offerte of opdracht voorkomende rechten van intellectueel eigendom, waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht toe aan tekstbeleving.

Artikel 5
In de offerte of in de opdrachtbevestiging wordt de opdracht kort omschreven en worden, indien van toepassing, afspraken gemaakt over:

 • Het doel van de opdracht, het gebruiksdoel van de tekst of dienst, de eisen van de opdrachtgever, de vorm van de publicatie en de omvang van het werk.
 • In hoeverre medewerking van de opdrachtgever vereist is, c.q. wat zijn inbreng is.
 • Welke materialen en gegevens de opdrachtgever aanlevert en binnen welke termijn.
 • Wie de tekst goedkeurt en binnen welke tijd goedkeuring wordt verleend.
 • In wiens opdracht en voor wiens rekening het werk wordt uitgevoerd en wie tekeningsbevoegd is.
 • De wijze waarop de tekst of dienst wordt aangeleverd (op papier of digitaal; per post, e-mail, fax etc.) en het gewenste bestandsformaat.
 • De uiterste aanlevertermijnen, de tijd voor de standaardherziening van de definitieve tekst of dienst.
 • Indien van toepassing worden tevens bijkomende werkzaamheden kort vermeld, zoals:
  • Research
  • Analyses
  • Conceptontwikkeling
  • Eindredactie
  • Nakijken van zet- en/of drukproeven of van opgemaakte bestanden
  • Verzorging van illustraties en/of (begeleiding van) fotografie
  • Vormgeving, begeleiding van drukwerk en afwerking.
  • Vertalingen
  • Pretesten

Artikel 6
Een offerte heeft betrekking op levering van de concepttekst en eenmaal een herziening na overleg met de opdrachtgever. Meer herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen en worden apart in rekening gebracht, tenzij expliciet iets anders wordt overeengekomen.

Opdracht en opdrachtbevestiging

Artikel 7
Een opdracht kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of op een andere wijze worden gegeven. Bij mondelinge, telefonische en andere kort geformuleerde opdrachten zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als bij schriftelijke opdracht. Bij nieuwe opdrachten die vergelijkbaar zijn met voorgaande opdrachten gelden onderhavige algemene leveringsvoorwaarden alsmede de condities waarop de tekstbeleving gebruikelijk levert.

Artikel 8
Diensten die op grond van een opdracht zijn geleverd worden geacht te zijn geaccepteerd wanneer niet binnen 7 dagen na levering tegenbericht is ontvangen.

Tussentijdse wijziging van de opdracht

Artikel 9
Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging uitgebreid wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. De aanvullende opdracht wordt vastgelegd in een aanvullende opdrachtbevestiging of wordt op verzoek eerst apart geoffreerd.

Artikel 10
Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de opdrachtgever de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is tekstbeleving niet verplicht teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Tekstbeleving heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid.

Artikel 11
Ingeval van overmacht bij de opdrachtgever of tekstbeleving zal daarvan onverwijld mededeling gedaan worden. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van beide partijen
opgeschort. Als vast komt te staan dat nakoming door overmacht gedurende twee maanden niet mogelijk zal zijn, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke verklaring. De opdrachtgever heeft de verplichting om van Tekstbeleving het uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en haar dat gedeelte te betalen.

Inschakelen van derden

Artikel 12
In overleg met opdrachtgever kan Tekstbeleving een of meer derden inschakelen om de opdracht uit te voeren. Tekstbeleving is daarbij intermediair. Deze derden factureren hun producten of diensten rechtstreeks aan opdrachtgever die daarvoor ontheffing verleent voor de in artikel 29 genoemde geheimhouding. De algemene leveringsvoorwaarden van deze derden zijn op de door hen geleverde werken of diensten van toepassing.

Artikel 13
Tekstbeleving brengt de met het inschakelen en instrueren van derden en met het begeleiden van de door hen verrichte werkzaamheden gemoeide tijd aan opdrachtgever in rekening.

Artikel 14:
Als opdrachtgever het werk van derden om enige reden afkeurt, is dat niet van invloed op de nakoming van de opdrachtovereenkomst tussen Tekstbeleving en opdrachtgever. De verplichtingen
van opdrachtgever jegens Tekstbeleving blijven onverminderd van kracht.

Kostensoorten

Artikel 15
In de offerte en de factuur kan onderscheid worden gemaakt tussen honorarium, bureaukosten, reiskosten, andere directe kosten en de kosten van derden.

Vrijwaring

Artikel 16
De opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart Tekstbeleving tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Tekstbeleving.

Aansprakelijkheid

Artikel 17
Tekstbeleving aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Tekstbeleving. Voor het geval wordt geoordeeld dat Tekstbeleving geen beroep op het voorgaande toekomt, geldt dat Tekstbeleving jegens de opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk is voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag.

Auteursrechten

Artikel 18
Zolang het werk niet is geleverd of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij Tekstbeleving.

Artikel 19
Tekstbeleving verleent bij levering een exclusieve licentie voor het eenmalige publicatierecht en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. De herpublicatie in het overeengekomen medium, de publicatie in enig ander medium en ieder ander gebruik dan overeengekomen is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tekstbeleving. Tekstbeleving kan voor de toestemming een vergoeding vragen.

Artikel 20
Na de exclusieve licentieverlening als bedoeld in artikel 16 behoudt Tekstbeleving haar auteursrechtelijke bevoegdheden.

Artikel 21
Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. De opdrachtgever moet deze bezwaren bij het verlenen van de opdracht ter kennis van Tekstbeleving brengen en zij moet deze bezwaren aanvaarden. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. Tekstbeleving kan eisen dat haar naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.

Artikel 22
Bij ingrijpende wijziging van de geleverde tekst die niet de goedkeuring van Tekstbeleving krijgt, kan Tekstbeleving op grond van de Auteurswet het gebruik van haar tekst verbieden. In dat geval is de opdrachtgever verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, is de opdrachtgever verplicht tot een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.

Artikel 23
Bij auteursrechtelijk beschermd werk dat aan de overheid wordt geleverd dient de opdrachtgever bij publicatie altijd het auteursrechtelijk voorbehoud te maken zoals bedoeld in art. 15b van de
Auteurswet. Onder de toepassing van dit artikel valt zowel de publicatie door als in naam van de overheid.

Artikel 24
Bij inbreuk op het auteursrecht is de opdrachtgever schadevergoeding verschuldigd. Als inbreuk op het auteursrecht van Tekstbeleving wordt onder meer beschouwd:

 • Hergebruik van haar werk zonder toestemming.
 • Publicatie van haar werk voor een ander gebruik dan overeengekomen.
 • Aantasting van haar werk.
 • Publicatie zonder naamsvermelding.

Artikel 25
De bepalingen van artikel 18 tot en met artikel 24 hebben ook betrekking op teksten die Tekstbeleving van derden betrekt. Tekstbeleving garandeert daarbij de opdrachtgever dat zij gerechtigd is tot bovengenoemd gebruik.

Betaling

Artikel 26
Bij langdurige of omvangrijke opdrachten kan Tekstbeleving betaling in termijnen verlangen. De betalingsverplichting geldt ook als de opdrachtgever de geleverde teksten niet gebruikt.

Artikel 27
De betalingstermijn van de factuur bedraagt veertien dagen, gerekend vanaf de factuurdatum. Bij betalingen later dan veertien dagen na de factuurdatum is Tekstbeleving gerechtigd om incassokosten (2% van het factuurbedrag, met een minimum van €40,-) plus wettelijke rente vanaf de datum die veertien dagen na de factuurdatum ligt in rekening te brengen. Hiervoor is geen aparte ingebrekestelling nodig. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van 200 euro.

Diensten in abonnementsvorm

Artikel 28
Voor diensten in abonnementsvorm wordt voorafgaand aan de opdrachtverstrekking door de opdrachtgever een looptijd bepaald. Tenzij anders is afgesproken wordt het abonnement telkens
verlengd met de vooraf besproken periode, met een opzegtermijn van twee maanden. Diensten in abonnementsvorm kunnen tijdens de looptijd niet worden ontbonden, tenzij er sprake is van
aantoonbare en objectief vaststelbare wanprestatie of bewuste roekeloosheid van Tekstbeleving. Voor de afname van diensten in abonnementsvorm geldt een verlaagd uurtarief. De geldende korting wordt vermeld op de offerte.

Geheimhouding

Artikel 29
Tekstbeleving en de afnemer verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de overeenkomst.

Geschillen

Artikel 30
Op elke overeenkomst tussen Tekstbeleving en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende
overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie te schikken. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld te schikken, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van Tekstbeleving.

Bladel, april 2018

Nieuwsgierig naar wat tekstbeleving voor jou kan betekenen?

Scroll naar boven